درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از سستود های زیر دارای بلندترین روستلوم است؟

1 ) تنیا سولیوم
2 ) تنیا اکینوکوک
3 ) دیپیلیدیوم کانینوم
4 ) هایمنولپیس دایمینوتا