درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


شایع ترین و خطرناکترین سستود در ایران کدام است؟

1 ) تنیا ساجیناتا
2 ) تنیا اکینوکوک
3 ) دیپیلیدیوم کانینوم
4 ) دیفیلوبوتریوم لاتوم