درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


تخم کدامیک از سستود های زیراز نظر مرفولوژیک از بقیه متمایز است؟

1 ) هایمنولپیس نانا
2 ) اکینوکوکوس گرانولوزوس
3 ) تنیا ساجیناتا
4 ) تنیا سولیوم