درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


طول عمر کدامیک از سستودهای بالغ زیر در روده میزبان نهایی از همه کمتر است؟

1 ) اکینوکوکوس گرانولوزوس
2 ) تنیا ساجیناتا
3 ) تنیا سولیوم
4 ) دیفیلوبوتریوم لاتوم