درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام یک از سستودهای زیر انسان هم میزبان واسط و هم میزبان نهایی است؟

1 ) تنیا ساجیناتا
2 ) دیفیلوبوتریوم لاتوم
3 ) دیپیلیدیوم کانینوم
4 ) هایمنولپیس نانا