درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کوراسیدیوم جنین داخل تخمی کدامیک از انگل های زیر است؟

1 ) فاسیولا هپاتیکا
2 ) تنیا سولیوم
3 ) تریکوسترونژیلوس
4 ) دیفیلوبوتریوم لاتوم