درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


سگ و انسان میزبانهای نهایی کدام یک از سستود های زیر است؟

1 ) تنیا ساجیناتا
2 ) تنیا سولیوم
3 ) دیپیلیدیوم کانینوم
4 ) هایمنولپیس دایمینوتا