درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی


قسمت غیرپروتئینی آنزیمهایی که دو بخش پروتئینی وغیرپروتئینی دارند چه نامیده می شود؟


1 ) APOENZYME

2 ) COENZYME
3 ) ISOZYME

4 ) PROENZYME