درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


چه کسی برای اولین بار پدیده ترانسفورماسیون را در باکتری مشاهده کرد؟

1 ) Watson
2 ) Griffith
3 ) Bail
4 ) Lederberg