درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


پروسرکوئید مرحله لاروی کدام یک از سستودهای زیر است؟

1 ) تنیا سولیوم
2 ) هایمنولپیس نانا
3 ) اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس
4 ) دیفیلوبوتریوم لاتوم