درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


مرحله عفونت زای اکینوکوکوس گرانولوزوس در طبیعت برای انسان کدام است؟

1 ) تخم انگل
2 ) جدار کیست هیداتید
3 ) بند بالغ
4 ) پروتو اسکولکس ها