درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


لارو کدام یک از سستودهای زیر در مغز انسان ایجاد عارضه می کند؟

1 ) تنیا سولیوم
2 ) هایمنولپیس دایمینوتا
3 ) تنیا ساجیناتا
4 ) دیپیلیدیوم کانینوم