درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کم خونی مگالوبلاستیک از عوارض پیشرفته کدام یک از آلودگی های انگلی زیر می تواند باشد؟

1 ) تنیا ساجیناتا
2 ) آنکیلوستوما دئودناله
3 ) دیفیلوبوتریوم لاتوم
4 ) تریکوریس تریکورا