درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


سیکلوپس در چرخه زندگی کدام یک از انگلهای زیر دخالت دارد؟

1 ) فاسیولا هپاتیکا
2 ) دیفیلوبوتریوم لاتوم
3 ) تنیا سولیوم
4 ) شیستوزوما مانسونی