درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از کرمهای زیر فاقد دستگاه گوارش است؟

1 ) فاسیولا هپاتیکا
2 ) نکاتور امریکانوس
3 ) اسکاریس لومبریکوئیدس
4 ) اکینوکوکوس گرانولوزوس