درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


بر روی بادکش دهانی کدام یک از انگل های زیر خار دیده می شود؟

1 ) دیکروسولیوم
2 ) اپیستورکیس
3 ) اکینوستوما
4 ) هتروفیس