درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


وضعیت بیضه ها در کلونورکیس سیننسیس به کدام صورت است؟

1 ) پایین تر از تخمدان
2 ) سمت راست تخمدان
3 ) بالاتر از تخمدان
4 ) سمت چپ تخمدان