درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

1 ) استرپتومایسین توسط واکسمن کشف گردید
2 ) لیستر اولین بار خاصیت ضد باکتریایی سولفانامیدها را مشاهده نمود
3 ) پاستور اولین بار باکتریها را مشاهده نمود
4 ) نایسر باسیل شاربن را کشف نمود