درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در آزمایش مدفوع مشاهده تخم کدام یک از کرم های زیر درهمه موارد نمی تواند بیانگر ابتلا شخص به بیماری باشد؟

1 ) اکسیور و ترکوسفال
2 ) فاسیولا و دیکروسولیوم
3 ) اسکاریس و اکسیور
4 ) تنیا سولیوم و تنیا ساجیناتا