درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


ساختن سد و توسعه کشاورزی زمینه را برای ابتلا به کدام بیماری کرمی در مناطق اندمیک فراهم می کند؟

1 ) شیستوزومیازیس
2 ) تنیازیس
3 ) هیداتیدوزیس
4 ) آسکاریازیس