درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


آلودگی انسان به فاسیولا هپاتیکا در حال حاضر در کدام استان بیشتر دیده می شود؟

1 ) خراسان
2 ) زاهدان
3 ) کرمان
4 ) گیلان