درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


بادکش جنسی در کدام ترماتود زیر دیده می شود؟

1 ) اپیستورکیس سیننسیس
2 ) هتروفیس هتروفیس
3 ) دیکروسولیوم دندریتیکوم
4 ) پاراگونیموس وسترمانی