درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در آزمایش مدفوع فردی تخم دریچه دار و کوچک (20 - 23 میکرون) دارای جنین رسیده دیده می شود به کدام انگل مشکوک می شوید؟

1 ) فاسیولوپسیس بوسکی
2 ) فاسیولا هپاتیکا
3 ) پاراگونیموس وسترمانی
4 ) هتروفیس هتروفیس