درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از دانشمندان با انجام اولین آزمایش نشان دادند که DNA ماده وراثتی می باشد؟

1 ) Maclood و Avery
2 ) Meselson - Stahl
3 ) Beadle - Tatum
4 ) Watson - Crick