درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


عمر فعال و مفید میراسیدیوم در داخل آب چقدر است؟

1 ) تا 7 ساعت
2 ) تا 24 ساعت
3 ) تا 40 ساعت
4 ) تا 60 ساعت