درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


تخم کدام یک از ترماتودهای زیر در موقع دفع از بدن میزبان برای عفونت زا شدن احتیاج به زمان دارد؟

1 ) فاسیولا هپاتیکا
2 ) دیکروسولیوم دندریتیکوم
3 ) شیستوزوما هماتوبیوم
4 ) کلونورکیس سیننسیس