درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


ابتلا به کدام یک از ترماتود های زیر ممکن است همراه با ضایعات اکتوپیک دیده شود؟

1 ) شیستوزوما - دیکروسولیوم دندریتیکوم
2 ) پاراگونیموس وسترمانی - فاسیولا هپاتیکا
3 ) فاسیولوپسیس بوسکی - هتروفیس هتروفیس
4 ) کلونورکیس سیننسیس - اپیستورکیس فلینئوس