درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در چرخه زندگی کدام کرم زیر حلزون وجود دارد؟

1 ) هایمنولپیس
2 ) آسکاریس
3 ) شیستوزوما
4 ) تریکوسفال