درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


حلزون میزبان واسط کدام یک از ترماتود های خاکزی زیر است؟

1 ) شیستوزوما
2 ) دیکروسولیوم
3 ) فاسیولا
4 ) پاراگونیموس