درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


تخم کدام یک از ترماتود های زیر ممکن است ایجاد گرانولوم مغزی نماید؟

1 ) شیستوزوما مانسونی
2 ) شیستوزوما هماتوبیوم
3 ) پاراگونیموس وسترمانی
4 ) هتروفیس هتروفیس