درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در سیر تکاملی کدام یک از انگل های کرمی زیر ممکن است اشکال اکتوپیک اتفاق بیافتد؟

1 ) پاراگونیموس
2 ) دیکروسولیوم
3 ) اپیستورکیس
4 ) فاسیولوپسیس