درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام ترماتود زیر ساکن روده بزرگ است؟

1 ) گاسترودیسکوئیدس
2 ) اپیستورکیس
3 ) هتروفیس
4 ) فاسیولا