درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از روشهای زیر برای تشخیص آزمایشگاهی بیماری دیفتری توصیه می شود؟

1 ) کشت خون و کشت گلو
2 ) آزمایش مستقیم و کشت گلو
3 ) کشت خون و آزمایش سرولوژی
4 ) آزمایش سرولوژی و کشت گلو