درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


مکانیسم اثر سم دیفتری در سلول میزبان کدام است؟

1 ) فعال کننده آنزیم آدنیلات سیکلاز
2 ) فعال کننده cAMP
3 ) متوقف کننده فعالیت EF-2
4 ) متوقف کننده فعالیت ریبوزوم 60S