درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از راههای کسب انرژی مخصوص پروکاریوتها بوده و یوکاریوتها فاقد آن هستند؟

1 ) استفاده از اسیدهای آمینه
2 ) استفاده از کربوهیدراتها
3 ) استفاده از گاز کربنیک
4 ) استفاده از ترکیباتی نظیر هیدروژن سولفوره و یا ازت غیر آلی