درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


با چه مکانیسمی بتافاژ موجب پیدایش سم زایی در کورینه باکتریوم دیفتریه می گردد؟

1 ) transformation
2 ) transduction
3 ) conjugation
4 ) lysogenic conversion