درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


راه ورود مننگوکوک به بدن عبارتست از:

1 ) مایع مغزی - نخاعی
2 ) لوله گوارشی
3 ) نازوفارنکس
4 ) هیچ کدام