درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


واکسن متداول در پیشگیری مننژیت مننگوکوکی حاوی کدام گروه آنتی ژن است؟

1 ) پلی ساکارید گروه C-B-A و Y
2 ) پلی ساکارید گروه B-C-Y و W135
3 ) پلی ساکارید گروه Y-C-A و W135
4 ) پلی ساکارید گروه C-B-A