درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از موارد زیر آنتی ژن مورد نظر برای تهیه واکسن منگوکوک محسوب می گردد؟

1 ) کپسول
2 ) اگزوتوکسین
3 ) اندوتوکسین
4 ) اسید تیکوئیک