درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کلیه باکتریهای زیر می توانند آهن را از منابع داخل سلولی میزبان کسب نمایند بجز:

1 ) لیستریا مونوسایتوژنز
2 ) نایسریا گونوره
3 ) لژیونلا پنوموفیلا
4 ) سالمونلا تایفی