درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


گونوکوک کدام یک از عوارض نامبرده زیر را در انسان به وجود می آورد؟

1 ) سوزاک
2 ) ورم ملتحمه نوزادان
3 ) وولواژینیت دختر بچه ها
4 ) تمام موارد ذکر شده