درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از گزینه های زیر در مورد نایسریا گونوره صادق نیست؟

1 ) باکتری بی هوازی اجباری است و برای رشد به محیط کشت غنی نیاز ندارد
2 ) دیپلوکوک گرم منفی درون سلولی بوده و همواره برای رشد به دی اکسید کربن نیاز دارد
3 ) انواع بیماریزای باکتری دارای پیلی مخصوص می باشند
4 ) تولید اکسیداز نموده گلوکز را تخمیر می کند