درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


همه جملات زیر در مورد پروکاریوتها صحیح است بجز:

1 ) غشای سیتوپلاسمی آنها حاوی زنجیره انتقال الکترون است
2 ) کروموزوم آنها خطی می باشد
3 ) دیواره سلولی آنها حاوی پپتیدوگلیکان است
4 ) هسته آنها فاقد غشا است