درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


نایسریا گونوره دارای کدام یک از خصوصیات زیر است؟

1 ) گرم منفی - بدون اسپور ، غیر متحرک و اکسیداز منفی
2 ) گرم منفی - بدون اسپور ، غیر متحرک و اکسیداز مثبت
3 ) گرم مثبت - دارای اسپور ، متحرک و اکسیداز منفی
4 ) گرم مثبت - دارای اسپور ، متحرک و اکسیداز مثبت