درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


مهمترین فاکتور ویرولانس نایسریا گونوره کدام یک از موارد زیر است؟

1 ) کپسول
2 ) فیمبریه (پیلی)
3 ) پروتئین های غشای خارجی
4 ) فلاژل