درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از گزینه های زیر در مورد نایسریا گونوره صحیح است؟

1 ) حساسیت آزمایش مستقیم در بررسی ترشحات ژنیتال خانم ها بیشتر از آقایان است
2 ) عفونت غیر علامتی آن در خانم ها بیشتر از آقایان دیده می شود
3 ) باکتری تنها درعفونتهای موضعی (ژنیتال ، گلو ، رکتوم) دخات داشته و هرگز وارد خون نمی شود.
4 ) دارای فلاژل های پری تریش موثر در بیماری زایی است