درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


تمام موارد زیر در بیماری زایی نایسریا گونوره دخالت دارند بجز:

1 ) لیپو الیگو ساکارید
2 ) IgA1 پروتئاز
3 ) پروتئین های سطحی
4 ) اگزوتوکسین