درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از گزینه های زیر در مورد نایسریا ها صادق نیست؟

1 ) نایسریا گونوره و نایسریا مننژایتیدیس توانایی زنده ماندن و تکثیر درون سلول را دارا هستند
2 ) نایسریاهای بیماری زا هوازی مطلق بوده ولی برای رشد نیاز به دی اکسید کربن دارند
3 ) برای جداسازی نایسریاهای پاتوژن از محیط کشت نوترینت آگار استفاده می شود
4 ) پیلی نایسریا ها در امر اتصال این باکتریها به سلول های مخاطی بدن نقش اساسی را ایفا می نماید