درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


انتروکوک را از سایر باکتریهای گروه استرپتوکوک چگونه تشخیص می دهند؟

1 ) تحرک
2 ) رشد روی محیط خوندار گوسفند
3 ) رشد روی محیط مک کانکی
4 ) عدم رشد در مقابل دیسک باسیتراسین