درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


واحد اندازه گیری طول و عرض باکتری ها کدام است؟

1 ) دسی متر
2 ) میکرومتر
3 ) میلی متر
4 ) نانومتر